NL FR

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met iMadeMeals.
 2. Dag: kalenderdag.
 3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: iMadeMeals.
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door iMadeMeals georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Acolin NV verder te noemen iMadeMeals
Geografisch adres: Steenweg 49, 3870 Heers
E-mailadres: info@Imademeals.be
BTW-identificatienr: BE0809341571
IBAN nummer: BE46363127525536

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van iMadeMeals en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen iMadeMeals en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij iMadeMeals zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

Artikel 5 - Bestelling en minimumafname

 1. Bestel-, leverings- en rekeneenheid is een doos. Inhoud van een doos is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel.
 2. De minimum afname per levering is 1 hoofdgerecht, met uitzondering van vooraf samengestelde boxen. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden en aanvullende artikelen te bestellen.

Artikel 6 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt iMadeMeals onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door iMadeMeals is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft iMadeMeals passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Bij elektronische betaling zal iMadeMeals daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. iMadeMeals is bevoegd zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien iMadeMeals op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Verwerking en afwijzing van uw Bestelling: Na ontvangst van uw Bestelling zullen wij u van de ontvangst en verwerking van uw Bestelling op de hoogte stellen. Iedere bevestigings-pagina zichtbaar op de Website en iedere bevestigingse-mail die u ontvangt bevestigen slechts dat wij uw Bestelling hebben verwerkt en betekent niet zonder meer dat uw Bestelling is geaccepteerd.
 6. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat iMadeMeals persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. iMadeMeals zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie zie onze Gebruikersvoorwaarden en Privacybeleid.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De door iMadeMeals aangeboden producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door iMadeMeals.
 2. Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen je abonnement te herroepen. De herroeppingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de eerste maaltijdbox. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons:

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Artikel 8 – Contractduur, opzegging, automatische verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het lidmaatschap en het maandelijks afleveren van de maaltijden, te allen tijde opzeggen. Indien je binnen 7 dagen voor het ontvangen van je volgende maaltijden opzegt, ontvang je onmiddellijk vanaf dat moment geen maaltijden meer. Doe je dat niet, dan zijn de producten voor de maaltijden al besteld en ontvang je nog eenmalig een levering thuis waar je ook voor betaalt. Daarna zal de opzegging definitief in werking treden.
 2. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen.
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als waarop ze zijn aangegaan; daarnaast kun je altijd opzeggen via de klantendienst, je online account, post en email.
 3. Indien de consument binnen 7 dagen voor het ontvangen van je volgende maaltijden opzegt, eindigt het lidmaatschap direct en worden er geen maaltijden meer gestuurd, en geen bedragen meer in rekening gebracht. In het geval van een opzegging na deze opzeggingstermijn wordt het bedrag van een reeds bestelde maaltijden bij de consument nog in rekening gebracht. Daarna treedt de opzegging in werking.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het maandelijks afleveren van de maaltijden, kan te allen tijde worden opgezegd. Er kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 8 - De prijs

 1. De door iMadeMeals in rekening gebrachte prijs is inclusief BTW en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website. Er wordt een bedrag per levering zoals vermeld op de website apart in rekening gebracht voor transportkosten. iMadeMeals is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.
 2. Onjuiste prijzen: Deze Website bevat een groot aantal producten en diensten. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. Wij zullen u normaliter van de juiste prijs op de hoogte stellen voordat uw Bestelling wordt verwerkt en wordt verzonden indien de juiste prijs van uw Bestelling hoger is dan de op de Website vermelde prijs. Echter zijn wij niet verantwoordelijk om er zorg voor te dragen dat uw Bestelling tegen de juiste lagere prijs wordt aangeboden of dat u nadien het verschil krijgt terugbetaald.
 3. Tegoed en kortingsbonnen: Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw Bestelling van toepassing zijn indien u een tegoed – of kortingscode gebruikt die door de Website wordt herkend en die door iMadeMeals is goedgekeurd. U dient daarbij de kosten van enige betaalkaart zelf te dragen. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met kredietkaart uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn. iMadeMeals is in geen geval aansprakelijk voor deze vertraging in de verwerking van uw betaling.
 4. Afgewezen Bestellingen: Indien uw Bestelling door iMadeMeals wordt afgewezen of indien uw Bestelling is geannuleerd, zal het op uw rekening gereserveerde bedrag van uw Bestelling niet aan ons worden overgemaakt maar zal het gereserveerde bedrag worden vrijgegeven of waar nodig worden teruggestort. Bij betaling van uw Bestelling met kredietkaart zal het kunnen voorkomen dat het vrijgeven of het terugstorten van het bedrag van uw Bestelling enige tijd vergt (waarbij deze tijd varieert en afhankelijk is van uw bank of de uitgever van uw kredietkaart). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze vertraging bij de vrijgave of terug storting van het bedrag van uw Bestelling.

Artikel 9 - Transport en levering

 1. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de consument aangekondigde dag van levering binnen België of Nederland. De dag van levering wordt door de klantenservice van iMadeMeals aan de consument medegedeeld. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij de bestelling aan iMadeMeals kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het transport van de producten geschiedt door iMadeMeals ingeschakelde derden. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of de gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
 3. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 werkdagen wordt overschreden en de producten dan nog niet bij de consument zijn afgeleverd door toedoen van de vervoersfirma, kunnen iMadeMeals en de consument de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden beschouwen, zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade. In geval van ontbinding als hier bedoeld zal iMadeMeals het bedrag dat de consument betaald heeft op diens verzoek zo spoedig mogelijk terugbetalen.
 4. Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten en voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd. Vermiste hoeveelheden of beschadigingen moeten op de kopie van de afleveringsbon aangegeven worden en door de chauffeur ondertekend zijn.
 5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen
 6. Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.

Artikel 10 - Betaling

 1. Voor betaling kun je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijze. Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is via de webshop middels bankkaart of creditkaart.
 2. Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.

Artikel 11 - Klachtenregeling

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan iMadeMeals te worden gemeld op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. In geen geval zal iMadeMeals terzake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Door iMadeMeals wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door iMadeMeals of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
 2. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien iMadeMeals producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan iMadeMeals toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

Artikel 13 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen iMadeMeals en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen iMadeMeals en de consument worden uitsluitend gebracht voor de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt (België) en ingeval het Vredegerecht bevoegd is dan zal dit het Vredegerecht te Hasselt, 2e kanton zijn.

 

Afwijking op arktikel 46 §1 2° afdeling 2 - Overeenkomst op afstand.

Vanaf het ogenblik van de bestelling bij IMadeMeals is elke vorm van annulatie onmogelijk, daar het geleverde goed, versbereide maaltijden betreft. 
" De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien."

 

Artikel 45 2° - De belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst:

Het geleverde product betreft zelf samen te stellen, versbereide maaltijden waarbij de consument de hoeveelheden zelf kan kiezen. Vanaf het ogenblik van de bestelling worden de maaltijden versbereid en diepgevroren. Deze worden op de door de consument geselecteerde leverdag en leveradres afgeleverd. Het geleverde goed betreft de bestelde maaltijden ingepakt met droogijs.